ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุอุตสาหกรรม งานอุตสาหกรรมพื้นฐาน การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน

เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมือวัดเบื้องต้น งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสว่าน

งานเจาะ งานทําเกลียวด้วยมือ งานไฟฟ้าเบื้องต้น งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น เทคโนโลยีสํานักงาน ใช้อุปกรณ์

เครื่องมือสํานักงาน วางแผนและประมาณการการใช้อุปกรณ์สํานักงาน ซ่อมบํารุงอุปกรณ์เครื่องมือสํานักงาน

เบื้องต้น วัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุสมบัติของวัสดุส่วนประกอบและประโยชน์ของวัสดุหลักการผลิต

และกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของวัสดุวัสดุใหม่ทาง อุตสาหกรรมรวมทั้ง

วัสดุกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม