BCNU 32


ความสำคัญ ความก้าวหน้า และผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศ ทักษะความรู้สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินชีวิต