ระดับ ปวส.1-2

ศึกษาเกี่ยวกับ หลกัการและความหมายทางอุณหพลศาสตร์  สมบัติของสารบริสุทธิ์  สถานะแก๊สอุดมคติ กฎของอุณหพลศาสตร์  สเกลอุณหภูมิ  พลังงาน  ระบบควบคุม  เอนทัลปี (Enthalpy)  เอนโทรปี (Entropy) กระบวนการวัฏจักรและวัฏจักรทวน  วัฏจักรกําลังเบื้องต้น  วัฏจักรเครื่องอัดอากาศ