ระดับ ปวช.1-3

จุดประสงค์รายวิชา

          1.เข้าใจหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ

         2.สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกกำลังกายและหลักการดูและเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากล

         3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยความมีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา ความสามัคคี เคารพกฎกติกา และมีมารยาท

คำอธิบายรายวิชา

               ปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การหาค่าดัชนีมวลกาย  หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬาไทย/กีฬาสากล  มีวินัย  มีน้ำใจนักกีฬา  เคารพกฎกติกา  มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬา  เลือกและปฏิบัติการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมมีความสุขภายใต้หลักความพอเพียง  พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานรายวิชา

          1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกกำลัง และหลักการดูและเล่นกีฬา                                                                     2.บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย                                                       3.ออกกำลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ                                       4. ดูและเล่นกีฬาไทย/สากล ตามกฎ กติกา มารยาท                                                                            5.ใช้ค่าดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ                                                                         6. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา

คำอธิบายรายวิชา
         ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการการฟัง-ดูเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการต้อนรับ ข้อมูลและโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่งาน ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง การซื้อขาย การให้บริการการสนทนาทางโทรศัพท์  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ่านข้อมูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศ  คำเตือนที่พบในสถานประกอบการการเขียนบันทึก การกรอกแบบฟอร์ม และการใช้เทคโนโลยีพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา

   ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดูพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานช่ำงอุตสาหกรรม การอ่านคู่มือชื่อวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือในการทำงาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือขนาด สัดส่วน รูปทรง เครื่องหมาย สัญลักษณ์  ประกาศ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ การปฏิบัติงาน ขั้นตอน     การปฏิบัติงาน การเขียนรายงานและการกรอกแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม


คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสอบถามและให้ข้อมูลบุคคล สถานที่ เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อมูล จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ การเขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน

        ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม ทักษะการตัดสินใจ การต่อรอง     การสื่อสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพ ในสิทธิของผู้อื่น กฎหมายว่าด้วยเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม และการเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่


วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1                                                  รหัส  2000-1201

จุดประสงค์รายวิชา

           1.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

           2.  มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคม

           3.  ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา

           1.  ฟัง-ดู บทสนทนา เรื่องราว คำสั่งต่างๆในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์

2.  สนทนาโต้ตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

3.  อ่านเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน

4.  เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจำวัน

5.  ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ

6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง ดู พูด อ่าน เขียน การฟังคำสั่ง เรื่องราวการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ หรือที่กำหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความสั้นๆที่พบในชีวิตประจำวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนข้อความสั้นๆ การใช้พจนานุกรม และ online dictionary การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย