แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เป็นความรู้เบื้องต้น ที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างมนุษยสัมพันธ์แนวคิดของมนุษยสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 3 แนวคิด คือ แนวคิดในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แนวคิดในเรื่องของสังคมไทย และแนวคิดในเรื่องขององค์การ

 

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101

3 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง)   เวลาเรียนต่อภาค 54 ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ

2. สามารถนำภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในงานอาชีพ

3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ

 

 

สมรรถนะรายวิชา

1. เลือกใช้ถ้อยคำสำนวน ระดับภาษา ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล โอกาสและสถานการณ์

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพจากสื่อประเภทต่างๆ และนำเสนอข้อมูลตามหลักการ

3 พูดติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และพูดในโอกาสต่างๆ ของสังคมตามหลักการ

4. เขียนติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และเขียนรายงานตามหลักการ

 

คำอธิบายรายวิชา            

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่างๆ การนำเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่างๆ ของสังคม การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย

 

 

วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ ปวส.