1233

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับค่าได้ สวิตช์ทำงานด้วยแสง

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการรับ- ส่งสัญญาณโทรทัศน์ขาวดำและโทรทัศน์สี
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของวงจรเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดำและโทรทัศน์สี
3. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดำและโทรทัศน์สี
4. เพื่อให้สามารถตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดำและโทรทัศน์สี
5. เพื่อให้มีกิจนิสัยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและประยุกต์ใช้งาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการรับส่ง-สัญญาณโทรทัศน์ขาวดำและโทรทัศน์สี หลักการทำงานของกล้องถ่ายสัญญาณโทรทัศน์ขาวดำและโทรทัศน์สี มาตรฐานการรับส่ง สัญญาณโทรทัศน์ขาวดำและโทรทัศน์สีการทำงานของวงจรเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดำและสีภาคต่างๆ วงจรหลอดภาพ วงจร Video Amp , Video Detector Video IF, Tuner , Audio IF , Audio Detector ,Audio Amplifier , Sync ,Vertical deflection , Horizontal deflection ,power supply, Matrix ,Yoke และ วงจร White Balance