1.    ความหมายวัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง

2.     ชนิดของวัสดุและอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในงานก่อสร้าง

3.     คุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์พื้นฐานงานก่อสร้าง

4.     หลักการเลือกใช้วัสดุพื้นฐานงานก่อสร้าง 

 เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในงานก่อสร้าง