ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัย  แผนที่ตั้งสังเขป  ผังบริเวณ   แบบสถาปตยกรรม  แบบวิศวกรรม  แบบระบบสุขาภิบาล  และแบบขยาย