1

เพื่อให้

          1.  เข้าใจหลักการ วิธีการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีสหกรณ์

          2.  มีทักษะในการบันทึกบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตรตามและระเบียบที่นายทะเบียนกำหนด 

          3.  มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีเจตคดีที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

 2

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีสหกรณ์

2. จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร

3. บันทึกบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตรตามมาตรฐานการบัญชีและระเบียบที่นายทะเบียนกำหนด

4. จัดทำงบการเงินของสหกรณ์

 3

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โครงสร้าง ประเภท และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ระบบบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการบัญชี การผ่านรายการบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง รายการปรับปรุง การปิดบัญชี การจัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน