ศึกษาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซ่อมบํารุงโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างง่าย ตรวจสอบระบบเครือข่ายที่ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย จําแนกประเภท องค์ประกอบหลักแต่ละส่วนของการปฏิสัมพันธ์ ระหวางมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์การเชื่อมต่อระบบบัส (Bus) ต่าง ๆ การเชื่อมต่อกับหน่วยความจํา การเชื่อมต่อกบพอร์ท ชุดคําสั่งภาษาเครื่อง (machine code) การเขียนโปรแกรม ภาษาแอสเซมบลีเบื้องต้น การป้อนข้อมูลกว่าคีย์บอร์ด คีย์สวิตซ์การใช้อุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต การแสดงผล 66 หลอดไฟ LED Seven-Segment LED Matrix Buzzer Relay การประยุกต์ในวงจรควบคุม การ ปิ ด-เปิ ดวงจรไฟฟ้า ตามเงื่อนไขต่าง ๆ การเพิ่ม-ลดแสงสวาง่ จัดทําโครงงานยอยทางด้านไมโครโพรเซสเซอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HMTL โครงสร้างของการเขียน HTML ตามมาตรฐาน W3C การแสดงผลและการรับข้อมูล การจัดและการแต่งข้อความ การแต่งสี การบรรจุภาพ การสร้างตารางการ เชื่อมโยงหน้า การจัดสร้างเฟรม Style Sheet และธีม (Theme) การใส่เทคนิคพิเศษ การขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยกับภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น (Structured Query Language -SQL) การสร้างการสอบถามข้อมูลและการรายงาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์