ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบอัลกอริทึม รูปแบบ การเขียนโปรแกรม การเขียนโฟลว์ชาร์ตและคําสั่งเทียม การติดตั้งซอฟต์แวร์สําหรับพัฒนาโปรแกรม ชนิดข้อมูล และตัวแปร ตัวดําเนินการ คําสั่งการรับข้อมูลและการแสดงผล การเขียนโปรแกรมแบบเรียงลําดับ การเขียน โปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบทําซํ้า การทดสอบโปรแกรม การแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อมูลแบบ อาร์เรย์ การสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชัน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยงการจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของโครงสร้างข้อมูล (Principle of Data Structures), ข้อมูลแบบ นามธรรม (Abstract Data Type), การจัดโครงสร้างแบบ Linear และ non-linear data structures, อัลกอริทึมและการ หาประสิทธิภาพ, Big-O Notations, การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลแบบ Linked Lists, Stack, Queues, Trees และ Graph, การจัดการข้อมูลแบบ Heap และ Hash Tables, อัลกอริทึมการจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาข้อมูล (Sorting and Searching Algorithms)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle), หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ (Basic Principle of Object Orientation), กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบ โปรแกรมเชิงวัตถุ กลไก่ของการออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ, หลักการของ UML Modeling, องค์ประกอบของ UML - Things, Relationships และ Diagrams, การเขียน Structural things, Behavioral things, Group things และ Annotational things, การเขียน Relationship -Meaning, Structural และ Generalized/Specialized, การเขียน Diagram - Use case, Static structure, Interaction, State, Activity และ Implementation