ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ   การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ


          ลูกหลานทั้งหลาย แผ่นดินใดให้เรากำเนิดมา แผ่นดินใดที่ให้ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุข มิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้น สองตัวแปร สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดตำแหน่งและการวัดการกระจายของข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

ศึกษาทักษะการฟัง  การดู  และการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ  นวนิยาย  ความเรียง                    การอ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อตีความ  แปลความ  ขยายความ  และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน  ที่ฟัง  ที่ดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในเรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  เขียนโครงงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง  เขียนกรอบแนวคิด  เขียนสื่อสารในรูปแบบจดหมายกิจธุระ  การกรอกแบบรายงานต่าง ๆ  เขียนเรียงความและผลงานของตนในรูปแบบนิทาน พูดสรุปแนวคิดและพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณจากการฟัง  การดู  การอ่าน  อธิบายธรรมชาติ  ของภาษา  พลังของภาษาและลักษณะของภาษา  ฝึกแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม  สังเคราะห์ข้อคิด  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและตามความสนใจจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตจริง  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน  รักการเขียน