97

              ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังคําสั่งหรือข้อแนะนําการปฏิบัติงาน การฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์การนําเสนอผลงาน การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน

การสัมภาษณ์งาน การพูดติดต่อสื่อสารงาน การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ

และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ


สำหรับนักศึกษา ปวช.2