1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 2. สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการศึกษาต่อ


1. แสดงความรู้เกี่ยวกบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

2. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจำวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

3. อ่าน และสรุปใจความสำคัญของข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

 4. เขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสอบถามและให้ข้อมูลบุคคล สถานที่ เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อมูล จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ การเขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเวกเตอร์  การรวมและการคูณเวกเตอร์  แรงและสมดุลของแรง  การเคลื่อนที่  โมเมนต์และทอร์ก  โมเมนตัม  สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส  ปริมาณสารสัมพันธ์  ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน  ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์

สยธ 1/7 สชอ1/1,7  สชช 1/7  สคธ 1/1,3,7,8  สทส 1/3

สำหรับนักศึกษา ปวส.1