สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

จุดประสงค์รายวิชา (Objective of Subject)

1.    รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น

2.    ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

3.    มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา (Competency of Subject)

1.    เตรียมเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้นตามคู่มือ

2.    วัดและร่างแบบชิ้นงานโลหะ

3.    แปรรูปและประกอบชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องมือกลทั่วไป

4.    ลับคมตัดเครื่องมือกลทั่วไป

5.    หล่อชิ้นงานตามแบบกำหนด

 

คำอธิบายรายวิชา (Explanation of Subject)

          ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ
งานร่างแบบ
งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานหล่อเบื้องต้น และการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน