จุดประสงค์รายวิชา

            1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน การคำนวณที่ใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน

            2. เพื่อให้มีความสามารถในการ เจาะ ตัด กลึง ไสงานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น

            3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม

มาตรฐานรายวิชา

            1. เข้าใจหลักการทำงาน การปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐาน

            2. กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

            3. ไสปรับขนาดชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจำแนกชนิด ส่วนประกอบ หลักการทำงาน การบำรุงรักษาและหลัก  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน องค์ประกอบที่จำเป็นในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะตามหลักความปลอดภัย งานลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบ ไสบ่าฉาก งานเจาะรู งานรีมเมอร์