จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจหลักการจำแนกชนิด การแบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม

2.       สามารถจำแนก เลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม

3.       มีเจตคติที่ดีในการทำงาน มีความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิด แบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม

2.       แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม

3.       แสดงความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ป้องกันการกัดกร่อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะชนิดมาตรฐานกรรมวิธีการผลิตการใช้งานการกัดกร่อนและการป้องกันวัสดุชนิดต่างๆในงานอุตสาหกรรมโลหะอโลหะโลหะผสมอิทธิพลของธาตุต่างๆที่มีต่อโลหะผสมวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นวัสดุไฟฟ้าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์วัสดุก่อสร้างและวัสดุสังเคราะห์การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น