1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจำแนกชนิด คุณลกัษณะ สมบัติมาตรฐาน การใช้งานของ วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

          2. สามารถเลือกวสัดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน

          3. มีเจตคติและตระหนัก เห็นคุณค่าของวสัดุ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจำแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติมาตรฐาน การใช้งานวัสดุ อุตสาหกรรม

          2. เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมได้ตรงตามลักษณะงาน


               ศึกษาเกี่ยวกับคุณลกัษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือกวสัดุในงาน อุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกันหลักการ ตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น