คําอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเชื่อม เครื่องมือ อุปกรณ์ในกระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (SMAW) เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม(GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW)เชื่อมไส้ฟลักซ์(FCAW) เชื่อมใต้ฟลักซ์(SAW) เชื่อมแก๊ส (OAW) แก๊สที่ใช้ในงานเชื่อม ตําแหน่งท่าเชื่อม รอยต่อในงานเชื่อม ลักษณะของ รอยเชื่อมตามมาตรฐาน ลักษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแกไข