1. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการอ่านแบบ เขียนแบบภาพประกอบ  2 มิติ  3 มิติ งานเชื่อม  งานโครงสร้าง งานท่อ

    ถังรับความดัน แบบสั่งงาน และรายการประกอบ

2. ปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิคโลหะตามมาตรฐาน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบและปลอดภัย

 

  การบูรณาการเข้ากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง  2 เงื่อนไข 4 มิติ

                 3 ห่วง

           1. ความพอประมาณ

           2. ความมีเหตุผล

           3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

                                               4 มิติ

                                             1. เศรษฐกิจ

                                             2. สังคม

                                             3.  สิ่งแวดล้อม

                                             4. วัฒนธรรม

 

 

 

 

 

              2 เงื่อนไข

           1. เงื่อนไขความรู้

           2. เงื่อนไขคุณธรรม

2. สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบภาพประกอบ  2 มิติ 3 มิติ  งานเชื่อม 

    งานโครงสร้าง งานท่อ ถังรับความดัน แบบสั่งงาน และรายการประกอบ

2. เขียนแบบเทคนิคโลหะตามมาตรฐาน

           3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

3. คำอธิบายรายวิชา

                       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการอ่านแบบและเขียนแบบภาพประกอบ 2 มิติ 3 มิติ  

งานเชื่อม งานโครงสร้าง งานท่อ และถังรับความดัน แบบสั่งงานรวมทั้งการเขียนรายการประกอบ


. จุดประสงค์รายวิชา

๑.      เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการจำแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน
การใช้งานของวัสดุช่างอุตสาหกรรม
๒.      เพื่อให้สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน
๓.      เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุ นำวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
. มาตรฐานรายวิชา
๑.      เข้าใจหลักการพื้นฐานในการจำแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานวัสดุอุตสาหกรรม
๒.      เลือกวัสดุอุตสาหกรรมตามแบบสั่งงาน
 
. คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ วัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและป้องกัน การตรวจสอบ วัสดุเบื้องต้น พลังงานในอนาคต
 


คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ วัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและป้องกัน การตรวจสอบ วัสดุเบื้องต้น พลังงานในอนาคต          1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการเชื่อมแก๊ส การเชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น

          2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้าและการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในงานเชื่อม

          3. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขึ้นรูปโลหะแผ่น รูปทรงเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์โลหะ-แผ่น

          4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด

ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

 

          1. แสดงความรู้ หลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า

          2. เชื่อมแล่นประสานและตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส

          3. เชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน

          4. เขียนแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงานตามแบบ

          5. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นตามแบบ

 

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของกระบวนการเชื่อมและโลหะแผ่น หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การเลือกใช้วัสดุ เครื่องและอุปกรณ์งานเชื่อม ท่าเชื่อม รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน การประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส การแล่นประสาน (Brazing) และเชื่อมไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การเขียนแบบแผ่นคลี่ การถ่ายแบบ การเข้าขอบ การทำตะเข็บ การย้ำหมุด การบัดกรี (Soldering) การขึ้นรูปด้วยการพับ ดัด ม้วน เคาะ และประกอบชิ้นงาน

 4

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการการทดสอบเบื้องต้นตรวจสอบวสัดุและงานเชื่อมโดยการทำลายสภาพ ด้วยวิธีการตีหกักกดหักดัดโค้ง ทดสอบแรงกระแทก ทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงดึงโดยถูกต้องตามมาตรฐาน  และตามหลกัความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2

1. เข้าใจในหลักการ ทดสอบวัสดุและงานเชื่อม แบบทำลายสภาพ

2. มีทักษะปฏิบัติงานทดสอบวสัดุและงานเชื่อม แบบทำลายสภาพ

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย


1. แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้น การทดสอบ  ตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อม    โดยการทำลายสภาพ

2. ทดสอบวสัดุและงานเชื่อม ด้วยวิธีแบบทำลายสภาพ1. เข้าใจหลักการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Mag and Flux Core)

2. มีทักษะในการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag andFlux Core) แผนเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อ

3. มีทักษะในการควบคุมงานเชื่อมด้วยแขนกล (Robot Welding)

4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเชื่อมและตรวจสอบตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


1. เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag and Flux Core)แผนเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อรอยต่อชนแผ่นกับแผ่นและท่อกับท่อ

2. ควบคุมงานเชื่อมด้วยแขนกล (Robot Welding)

3. ตรวจสอบจุดบกพร่องงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ


ปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag and Flux Core)เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคในการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม และระบบควบคุมงานเชื่อมด้วยแขนกล (Robot Welding) เชื่อมแผ่นเหล็กกล้า

คําอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเชื่อม เครื่องมือ อุปกรณ์ในกระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (SMAW) เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม(GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW)เชื่อมไส้ฟลักซ์(FCAW) เชื่อมใต้ฟลักซ์(SAW) เชื่อมแก๊ส (OAW) แก๊สที่ใช้ในงานเชื่อม ตําแหน่งท่าเชื่อม รอยต่อในงานเชื่อม ลักษณะของ รอยเชื่อมตามมาตรฐาน ลักษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแกไข