เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

             ปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน,เครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์เทคนิคในการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหลก็กล้าคาร์บอนรอยต่อตัวที  ตำแหน่งท่าเชื่อม 1F(PA), 2F(PB), 3F(PF),4F(PD),และท่อหน้าแปลนท่าเชื่อม 5F(PH)


็้้้้Home  Room  พบครูที่ปรึกษา  ปวช.3  ช่างเชื่อมโลหะ