1. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.    เข้าใจหลักการเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมแก๊ส เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้ม  

ฟลักซ์ เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชื่อมไส้ ฟลักซ์ (FCAW) เชื่อมใต้ฟลักซ์ (SAW

2.    สามารถทดลองและเชื่อมแก๊ส เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ เชื่อมอาร์กทังสเตน

แก๊สคลุม (GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชื่อมไส้ฟลักซ์ (FCAW) การเชื่อมใต้ฟลักซ์  (SAW) แผ่นและท่อเหล็กกล้า

3. สามารถทราบชนิดรอยบกพร่องและวิธีการแก้ไขในงานเชื่อม

4. มีกิจนิสัยการทำงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

 

  การบูรณาการเข้ากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง  2 เงื่อนไข 4 มิติ

                 3 ห่วง

           1. ความพอประมาณ

           2. ความมีเหตุผล

           3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

                                               4 มิติ

                                             1. เศรษฐกิจ

                                             2. สังคม

                                             3.  สิ่งแวดล้อม

                                             4. วัฒนธรรม

              2 เงื่อนไข

           1. เงื่อนไขความรู้

           2. เงื่อนไขคุณธรรม

2. สมรรถนะรายวิชา

1.       หลักการเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมแก๊ส เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ เชื่อมอาร์ก

ทังสเตนแก๊สคลุม  (GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชื่อมไส้ฟลักซ์ (FCAW)

2.       สรุปผลการทดลองเชื่อมแก๊ส, เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์, เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม

(GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชื่อมไส้ฟลักซ์ (FCAW) ต่อร่องและต่อฉาก

3.   ตรวจสอบและวิเคราะห์ ชิ้นงานเชื่อม งานตัดด้วยแก๊ส และงานตัดด้วยพลาสม่า

3. คำอธิบายรายวิชา

                 ปฏิบัติงานเชื่อมวิเคราะห์งานเชื่อมชนิดรอยบกพร่องและวิธีการแก้ไขงาน แผ่นเหล็กกล

งานท่อเหล็กกล้า ชิ้นงานหนาและชิ้นงานบาง ชนิดของรอยต่อต่างๆ โดยวิธีการเชื่อมแก๊ส, เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์, เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชื่อมไส้  ฟลักซ์ (FCAW) เชื่อมใต้ฟลักซ์ (SAW)  การตัดโลหะด้วยแก๊สและพลาสม่า ด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน

      1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

- ครูอธิบายเนื้อหารายวิชาในแต่ละหน่วย พร้อมใช้คำถามวัดพื้นความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

- นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม

- ครูตั้งคำถามเพิ่มเติมเพื่อหาข้อสรุป

- นักเรียนช่วยกันตอบเพื่อหาข้อสรุปในแต่ละหน่วย

      2. ขั้นสอน

           - ครูให้เนื้อหาเพิ่มเติม ในเนื้อหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และตอบคำถามเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย

           - นักเรียนรับฟังพร้อมซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

           - ครูให้นักเรียนทำแบบประเมินผลท้ายหน่วยการเรียน

           - ครูอธิบายเนื้อหา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้และมอบหมายให้นักเรียน

               ทำแบบฝึกหัดแต่ละหน่วยการเรียนรู้

           - นักเรียนรับฟังพร้อม ทำตามคำสั่งที่ครูผู้สอนอธิบาย และซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

      3. ขั้นสรุปผล

           - ครูเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้

           - ให้เพื่อนช่วยประเมินผลการเรียนรู้ โดยฟังเฉลยจากครูผู้สอน

           - ครูประเมินผลของนักเรียน

 

5. สื่อการสอน

      1. เอกสารประกอบการเรียน

      2. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ แผ่นใส

      3. มอบงาน

     

6. หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน

      1. วิศวกรรมการเชื่อม   เชิดเชลง  ชิตชวนกิจ และคณะ         

      2. วัสดุวิศวกรรม จงกล รัตสุข

     

7. เวลาเรียน

          - จำนวนชั่วโมงสอน  18 สัปดาห์  (6x18         =  108     ชั่วโมง

          - 80% ของชั่วโมงสอน                                 =    87     ชั่วโมง

 

8. การประเมินผล

      1. คุณธรรม จริยธรรมและเวลาเรียน                     20      %

      2. การประเมินผ่านมาตรฐานประจำหน่วย                80     %

                                  รวม                                      100    %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล   ใช้การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ระดับคะแนนดังนี้

 

คะแนน

เกรดที่ได้

80 - 100

4

75 – 79

3.5

70 - 74

3

65 - 69

2.5

60 - 64

2

55 - 59

1.5

50 - 54

1

ต่ำกว่า 50

01. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเชื่อมและการตรวจสอบงานเชื่อมแก๊ส อาร์คลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ ทิกและ มิก

2. เพื่อให้สามารถทดลองเชื่อมแก๊ส อาร์คลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ ทิก แผ่นและท่อเหล็กกล้า

3. เพื่อให้สามารถตรวจสอบงานเชื่อมและวิเคราะผลการเชื่อมตามกระบวนการ

4. เพื่อให้มีจิตนิสัยการทำงานอย่างรอบคอบ ปลอดภัยและคำนึงสิ่งแวดล้อม


1. เข้าใจหลักการเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมแก๊ส อาร์คลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ ทิกและ มิก

2. สรุปผลการเชื่อมแก๊สอาร์คลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ ทิกและ มิก แผ่นและท่อเหล็กกล้าหนาบาง และรอบต่อร่องและฉาก

3. ตรวจสอบวิเคราะชิ้นเชื่อมงานงานตัดแก๊ส งานตัดด้วยพลาสม่า


ศึกษาทดลองและปฏิบัติการเชื่อม แผ่นเหล็กกล้า ท่อเหล็กกล้า งานหนาและบางรอยต่อร่อง รอยต่อฉากด้วยการเชื่อมแก๊ส อาร์คลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ ทิก และ มิก โดยเน้นเรื่องผลการใช้ลักษณะและรอยต่อ ชนิดรอยต่อชิ้นงาน การใช้ลวดเชื่อมประเภทต่างๆ การใช้ชนิดและขนาดกระแสไฟ การใช้เทคนิคการใช้ลวดเชื่อม แบบต่างๆ การตรวจสอบชิ้นงานด้วยตาปล่า และแบบหัก (Break) แบบตัด (Bend) ตรวจทั้งภายนอกและภายในแนวเชื่อม การตัดและวิเคราะห์ผลการตัดด้วยแก๊สพลาสม่า

 

 

 


Home Room พบครูที่ปรึกษา สชช 1/8