ศึกษาเกีÉยวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทํางานของเครืÉอง คอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์เบืÊองต้น พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีเมตริกซ์