ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการพัฒนาทักษะในการพิมพ์เพือความรวดเร็ว แม่นยำในระดับมาตรฐาน  ทั้งพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษ พิมพ์งานขั้นผลิตรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ศึกษาเกีÉยวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทํางานของเครืÉอง คอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์เบืÊองต้น พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีเมตริกซ์