จุดประสงค์รายวิชา 

เพื่อให้ 

1. เข้าใจเกี่ ยวกบหลักการเขียนโปรแกรม ั 

2. สามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ ยวกบหลักการเขียนโปรแกรม ั 

2. เขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก ี่ ยวกบหลักการเขียนโปรแกรม การเขียนผังงาน ( ั Flowchart) การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและทดสอบโปรแกรม

ศึกษาเกียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรม การเขียนผงังาน (Flowchart) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา โปรแกรมคอมพวิเตอร์ การตรวจสอบและทดสอบโปรแกรม

คําอธิบายรายวิชา

 ศึกษาเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรค และอุบัติภัยที่เกิดจาก การทํางานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตร์ การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเบืÊองต้น เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาล เบื้องต้น กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกีÉยวกับระบบเลขฐานต่าง ๆ รหัสตัวเลข ลอจิกฟังก์ชัน (Logic Function) ตาราง ความจริง (Truth Table) การลดความซับซ้อน (Simplify Logic) สัญลักษณ์ลอจิกพีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) วงจรคอมไบเนชัน (Combination Circuit)