ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อความรวดเร็ว แม่นยํา และถูกต้องตามมาตรฐาน ทั้งการพิมพ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พิมพ์เอกสารตามที่กําหนดได้อย่าง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกีÉยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสืÉอสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง

จุดประสงคร์ายวชิาเพื่อให้

1. มีความเขา้ใจขนัตอนวิธีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. มีกิจนิสัยในการทำงานดว้ยความประณีตรอบคอบและ

ปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมใน งานอาชีพ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง

คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมและ ขั้นตอนวิธี ผังโครงสร้าง ผังงาน ลําดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ด้วยภาษาเชิงโครงสร้าง ประเภทข้อมูลและตัวแปร (Data types and Variables), การใช้งาน Operators, การ รับและแสดงผลข้อมูล, การกําหนด เงื่อนไข Condition, การวนซ้ า Loops, ข้อมูล Arrays, การจัดการ String, การ ใช้งาน Pointers, การใช้งาน Library Functions, การสร้าง User-defined Functions และการจัดการแฟ้มข้อมูล (File)