ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อความรวดเร็ว แม่นยํา และถูกต้องตามมาตรฐาน ทั้งการพิมพ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พิมพ์เอกสารตามที่กําหนดได้อย่าง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบอัลกอริทึม รูปแบบ การเขียนโปรแกรม การเขียนโฟลว์ชาร์ตและคําสั่งเทียม การติดตั้งซอฟต์แวร์สําหรับพัฒนาโปรแกรม ชนิดข้อมูล และตัวแปร ตัวดําเนินการ คําสั่งการรับข้อมูลและการแสดงผล การเขียนโปรแกรมแบบเรียงลําดับ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ำ การทดสอบโปรแกรม การแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อมูลแบบ อาร์เรย์ การสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชั่น

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกีÉยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสืÉอสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง

จุดประสงคร์ายวชิาเพื่อให้

1. มีความเขา้ใจขนัตอนวิธีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. มีกิจนิสัยในการทำงานดว้ยความประณีตรอบคอบและ

ปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมใน งานอาชีพ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง

คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมและ ขั้นตอนวิธี ผังโครงสร้าง ผังงาน ลําดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ด้วยภาษาเชิงโครงสร้าง ประเภทข้อมูลและตัวแปร (Data types and Variables), การใช้งาน Operators, การ รับและแสดงผลข้อมูล, การกําหนด เงื่อนไข Condition, การวนซ้ า Loops, ข้อมูล Arrays, การจัดการ String, การ ใช้งาน Pointers, การใช้งาน Library Functions, การสร้าง User-defined Functions และการจัดการแฟ้มข้อมูล (File)