ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (Data Communication on Internet)  มาตรฐานของเว็บ (Standards of Web) โปรโตคอลที่เกี่ยวกับ World Wide Web วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) ขั้นตอนการร้างและพัฒนาเว็บ ภาษา HTML การจัดการข้อความ (Text) รูปภาพ (Picture) เสียง (Sound) วิดีโอ (Video) ตาราง (Table) ฟอร์ม (Form) เฟรม (Frame) การสร้างเว็บแบบไดนามิก DHTML การโปรแกรมเว็บด้วย Java Script Programming การจัดการ Variables, Operators, Control Statements, Object and Event handling การสร้างและการใช้งาน Cascade Style Sheet

3901-2111 การบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(Object Oriented Programming with JAVA Technology)

ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวน   หน่วยกิต    จำนวนชั่วโมง  รวม  90  ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความเข้าใจในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. ปฏิบัติการวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

1. จัดทำแผนงานวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. ดำเนินการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3. ทดสอบการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษา วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งระบบเคเบิลในรูปแบบของสายตัวนำ สายไฟเบอร์ออพติก และระบบไร้สาย การจัดทำ Networking Diagram, การวิเคราะห์และตรวจสอบระบบเครือข่าย, การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจสอบและแก้ปัญหา, การติดตั้งโปรแกรมและการกำหนดการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงเสถียรภาพมากขึ้น


แผนจัดการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้รายวิชา

ชื่อรายวิชา การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป รหัสวิชา 3900-0001 (หน่วยกิต-ชั่วโมง1-4-3  ระดับชั้น  ปวส.  สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยกิต    3    จำนวนชั่วโมงรวม    5   ชั่วโมง  1-4 ทฤษฎี/ปฏิบัติ.   5   ชั่วโมง/สัปดาห์  

ภาคเรียนที่      1      ปีการศึกษา   2563

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.      มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

2.      มีทักษะการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูป

3.      มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่องานคอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
2.      ปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
3.      สืบค้น จัดเก็บและดูแลข้อมูล และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

 คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมนำเสนองาน รูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล การจัดเก็บและดูแลข้อมูล ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ทำการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

 

 


คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคทีÉสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงงาน การดําเนินงานโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และแปลผลการสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงงาน โดยดําเนินการ เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด