3901-2111 การบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(Object Oriented Programming with JAVA Technology)

ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวน   หน่วยกิต    จำนวนชั่วโมง  รวม  90  ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความเข้าใจในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. ปฏิบัติการวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

1. จัดทำแผนงานวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. ดำเนินการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3. ทดสอบการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษา วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งระบบเคเบิลในรูปแบบของสายตัวนำ สายไฟเบอร์ออพติก และระบบไร้สาย การจัดทำ Networking Diagram, การวิเคราะห์และตรวจสอบระบบเครือข่าย, การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจสอบและแก้ปัญหา, การติดตั้งโปรแกรมและการกำหนดการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงเสถียรภาพมากขึ้น


แผนจัดการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้รายวิชา

ชื่อรายวิชา การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป รหัสวิชา 3900-0001 (หน่วยกิต-ชั่วโมง1-4-3  ระดับชั้น  ปวส.  สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยกิต    3    จำนวนชั่วโมงรวม    5   ชั่วโมง  1-4 ทฤษฎี/ปฏิบัติ.   5   ชั่วโมง/สัปดาห์  

ภาคเรียนที่      1      ปีการศึกษา   2563

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.      มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

2.      มีทักษะการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูป

3.      มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่องานคอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
2.      ปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
3.      สืบค้น จัดเก็บและดูแลข้อมูล และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

 คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมนำเสนองาน รูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล การจัดเก็บและดูแลข้อมูล ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ทำการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

 

 


คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคทีÉสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงงาน การดําเนินงานโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และแปลผลการสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงงาน โดยดําเนินการ เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด