ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ บวก ลบ คูณ หารเลขเศษส่วน คำนวณพื้นที่ ปริมาตร รูปทรงต่างๆ มาตรส่วน ร้อยละ การแก้สมการอย่างง่าย พื้นฐานตรีโกณมิติ การแปลงหน่วยน้ำหนัก ปริมาตร ระยะ พื้นที่ในงานก่อวร้าง

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม  แหล่งกำเนิดของพลังงาน  และสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบและการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง


ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ บวก ลบ คูณ หารเลขเศษส่วน คำนวณพื้นที่ ปริมาตร รูปทรงต่างๆ มาตรส่วน ร้อยละ การแก้สมการอย่างง่าย พื้นฐานตรีโกณมิติ การแปลงหน่วยน้ำหนัก ปริมาตร ระยะ พื้นที่ในงานก่อสร้าง

ปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการ เขียนแบบโครสร้าง แบบขยายดครงสร้าง ขั้นตอน และวิธีการเขียนแบบ แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบสุขาภิบาล และรายการประกอบแบบก่อสร้างของอาคารพักอาศัย

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวงและกฎหมายแรงงาน

สัญญาก่อสร้าง เอกสารประกอบสัญญา การร่างและเขียนสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิต คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การจัดทำแผนธุรกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจ กฏหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ