ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการเขียนแบบเส้นลักษณะต่างๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบการใช้มาตราส่วน การบอกขนาด มิติ รูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ 3 มิติ และการเขียนแบบขยายส่วนประกอบอาคารอย่างง่าย

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง การประกอบ ติดตั้ง ตกแต่ง ส่วนประกอบของอาคาร ฝ้าเพดาน พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง บันได ลูกกรง บัวเชิงผนัง ห้องน ้าบ่อบ าบัด บ่อดักไขมัน ระบบสุขาภิบาล และวัสดุประกอบตกแต่งอาคารพักอาศัย


ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ก่อ ฉาบ ผนัง เสา ด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ การใช้ บำรุง รักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และความปลอดภัย การปฏิบัติงานตามขั้นตอน งานก่อผนังรูปแบบต่าง ๆ งานก่อเสา และงานฉาบปูนผิวเรียบ