ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุงานทางและการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุงานทางการสึกหรอ ดัชนีความเบน ขนาดคละมวลรวม ความถ่วงจำเพาะ การทะลวงการยืดตัว การหาจุดวาบไฟ และติดไฟ การหาค่าความข้นเหลวโดยใช้จานลอยการกลั่นผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ และการหาเสถียรภาพของแอลฟัลท์โดยวิธีมาร์แชลล์