ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่างๆ ของลูกเสือวิสามัญ การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ กฎ ระเบียบวินัยลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การใช้ กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมและทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ เครื่องหมาย การพิมพ์ประโยค การคำนวณคำสุทธิ และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่
และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Propietary) และระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) บนเครื่องข่าย ลูกข่าย และอุปกรณ์พกพา การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและ
โปรแกรมยูทิลิตี้