จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์
2. เข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
3. เข้าใจในหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์
2. แสดงความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตร

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์  หลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์  กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรจุดประสงค์รายวิชา
  1. เพื่อให้มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและการใช้การอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2. เพื่อให้ประกอบ และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
  3. เพื่อให้ตรวจสอบและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์
  4. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน
  3. บำรุงรักษาอุปกรณ์ และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและกำจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สำรองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้ข้อมูล


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ
2.  มีทักษะในการใช้โปรแกรมนำเสนอ
3.  ผลิตชิ้นงานและนำเสนอผลงาน
4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ
2.  การออกแบบงานนำเสนอตามลักษณะงาน
3.  ผลิตชิ้นงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ

คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนำเสนอ การใช้ภาษา การนำเสนอข้อมูล       


ระดับชั้น ปวช. 2 ไฟฟ้ากำลัง 2/1,2
ระดับชั้น ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ 1/1,2


os2.pngos2.png

รุจิราภรณ์  สิทธิโชติ