นางสาวรุจิราภรณ์  สิทธิโชติ

ระดับชั้น ปวส.1/1,3

ระดับชั้น คอมพิวเตอร์ ปวส.2/1,3

os1.pngos1.png

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ และการ Upload เว็บไซต์