จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
      1. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทำสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
             2. รู้ถึงสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
             3.รู้ถึงสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

             4. รู้ถึงสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม

             5. สามารถนำความรู้มาใช้แก้ปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวันละในงานอาชีพ

 มาตรฐานรายวิชา
            1. เข้าใจประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้าแรงงาน

            2. อธิบายสิทธิการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และ กฎหมายประกันสังคม

 คำอธิบายรายวิชา
                  ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน ศึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน


นางสาวรุจิราภรณ์  สิทธิโชติ

ระดับชั้น ปวส.1/1,3

ระดับชั้น คอมพิวเตอร์ ปวส.2/1,3

os1.pngos1.png

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ และการ Upload เว็บไซต์