20101-2102 งานจักรยานยนต์ 1 - 6 – 3

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจหลักการทํางานของรถจักรยานยนต์

2. ถอดประกอบ   ตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต

3. บํารุงรักษาบริการ  แกไขขอขัดของของรถจักรยานยนตและประมาณราคาคาบริการ

4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย และรักษาสภาพแวดลอม

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบํารุงรักษาปรับแตงชิ้นสวนรถจักรยานยนต

2. บํารุงรักษาเครื่องยนตรถจักรยานยนตและระบบตางๆตามคูมือ

3. ตรวจสภาพเครื่องยนตรถจักรยานยนตและระบบตางๆตามคูมือ

4. ถอดประกอบชิ้นสวนตางๆของเครื่องยนตรถจักรยานยนตตามคูมือ

5. ถอดประกอบชิ้นสวนระบบตางๆของรถจักรยานยนตตามคูมือ

6. ประมาณราคาคาบริการรถจักรยานยนต

 

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของ รถจักรยานยนต์  ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์  การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบ ชิ้นส่วน ปรับแต่ง  การบํารุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ