ศึกษาและปฏิบตัิเก ี่ยวกับการตรวจสภาพทั ่ วไป การใช้คู ่มือซ ่อม เครื่องมือพิเศษ ปรับแต ่งสมรรถนะ เครื่องยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซลใหท้าํงานไดอ้ย่างสมบูรณ์และบาํรุงรักษาเครื่องมือตรวจวดัและปรับแต่งเครื่องยนต์ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบเครื่องล่างรถยนต์ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ยกรถ การถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก  อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง  การบริการล้อและยาง การปรับตั้งมุมล้อ การบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์  และประมาณราคาค่าบริการ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสภาพทั่วไป การบริการหม้อน้ำ น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่องน้ำมัน เกียร์น้ำามันเฟืองท้ายน้ํามันเบรกคลัตช์กรองอากาศกรองเชื้อเพลิงสายพานแบตเตอรี่ ลูกหมากล้อ  ยางสารเคมี ต่างๆ ที่ใช้ล้างทําความสะอาดอุปกรณ์และการบํารุงรักษารถยนต์


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน  การถอดประกอบตรวจสภาพ บํารุงรักษา คลัตช์เกียร์ข้อต่อ เพลา กลางเฟืองท้ายและเพลาขับล้อ