ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับชนิดหลักการทาํงานของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ การหาสมรรถนะของ เครืองสูบและเครื่องอัดอากาศ การออกแบบ การเลือกใช้งาน การติดตังซ่อมและการบาํรุงรักษารวมทั้งมลภาวะ เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม 

พบครูที่ปรึกษา