นักศึกษาระดับ ปวช. 1/1,2  การบัญชี

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขาย แนวความคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย หน้าที่ทางการขาย  ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า และความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของนักขาย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขาย