นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2/1,2,3  การบัญชี

นักเรียน ปวช. 2 กลุ่ม 1,2

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัท จำกัด และบริษัท จำกัด(มหาชน)  ข้อแตกต่างระหว่างบริษัท จำกัด และบริษัท จำกัด(มหาชน)  การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น การบันทึกบัญชีการจำหน่ายหุ้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท การริบหุ้น การเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรกำไร ตั้งสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การจัดทำงบการเงิน การเลิกกิจการและชำระบัญชี การบันทึกรายการเกี่ยวกับหุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัท จำกัด(มหาชน)



1. เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิต การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการทางการเงิน รูปแบบธุรกิจ กฏหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะในการจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่ายโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน ประหยัด และอดทน

 


1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิต การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการทางการเงิน รูปแบบธุรกิจ แผนธุรกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจ กฏหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำแผนธุรกิจอย่างง่ายตามรูปแบบธุรกิจ

3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดำเนินงาน

 


ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิต คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การจัดทำแผนธุรกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจ กฏหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ