จุดประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการพื้นฐานในการจำแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐานการงานของวัสดุช่างอุตสาหกรรม

2.  เพื่อให้สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน

3.  เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุ นำวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ วัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกัน          การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น พลังงานในอนาคต

สมรรถนะของรายวิชา

1.   บอกประเภทของวัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิตเหล็กดิบได้

2.   บอกโลหะจำพวกเหล็กและประเภทของเชื้อเพลิงได้

3.   อธิบายความหมายของวัสดุก่อสร้างและชนิดของวัสดุสังเคราะห์ได้

4.   อธิบายความหมายของวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และสาเหตุของการกัดกร่อนได้

5.   อธิบายคุณสมบัติของวัสดุและพลังงานในอนาคตได้

       

1.             เพื่อให้เข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค  การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ

2.             เพื่อให้มีความสามารถในการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปภาพฉาย  ภาพตัด  และภาพสามมิติ  ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค

3.             เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ  สะอาด  ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ

 

1.             เข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค  การใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์เขียนแบบ

2.             อ่านและเขียนแบบภาพชิ้นส่วนสองมิติ

3.             อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ

4.             เขียนแบบภาพฉาย  ภาพช่วยและภาพตัด

 

 

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการหลักการเขียนแบบเบื้องต้น  การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ  มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค  เส้น  ตัวเลข  ตัวอักษร  การสร้างรูปเรขาคณิต  การกำหนดขนาดของมิติ  มาตราส่วน  หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสามมิติ ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม

 

 


ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบัติภัย ที่เกิดจากการทํางานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกนอันตราย ั การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย