จุดประสงค์รายวิชา 
1. อธิบายความสำคัญของวิชากลศาสตร์วิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 
2. นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณทางกลศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม 3. คำนวณหาแรงลัพธ์และโมเมนต์ได้อย่างถูกต้อง 
4. อธิบายหลักการและเงื่อนไขของการสมดุลได้อย่างถูกต้อง 
5. วิเคราะห์แรงในโครงสร้างได้อย่างถูกต้อง
6. คำนวณหาแรงเสียดทานของวัตถุได้อย่างถูกต้อง 
7. คำนวณหาจุดศูนย์ถ่วงและจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุได้อย่างถูกต้อง 
8. คำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เข้าใจหลักพื้นฐานของสถิตยศาสตร์ 
2. สามารถคำนวณหาระบบของแรงได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถคำนวณโมเมนต์ได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถคำนวณการสมดุลของวัตถุได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถคำนวณโครงสร้างได้อย่างถูกต้อง 
6. สามารถคำนวณความเสียดทานได้อย่างถูกต้อง 
7. สามารถคำนวณหาแรงกระจายได้อย่างถูกต้อง 

คำอธิบายรายวิชา 
พื้นฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบของแรง โมเมนต์ การสมดุลของวัตถุ โครงสร้าง ความเสียดทาน และแรงกระจาย