ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์การนำเสนอผลงาน ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น กราฟ แผนภูมิแผนผัง เป็นต้น เลือกใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ถูกต้อง คัดกรอง แยกแยะ จัดกลุ่มข้อมูลที่สืบค้นได้ และสรุปองค์ความรู้จากข้อมูลอย่างถูกต้อง วิเคราะห์และ วางแผน การดำเนินการในงานอุตสาหกรรม เลือกใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานในการวิเคราะห์ ออกแบบเครื่องมือในงานเทคโนโลยีต่าง ๆ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา ทางวิชาชีพ