3105-2007 ไมโครคอนโทรลเลอร์  (Microcontroller)

จุดประสงค์เพื่อให้ 

       1.เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้ชุดคำสั่ง การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่น ๆ

       2.  สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม วิเคราะห์และทดสอบระบบการทำงาน ประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่นๆ

      3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถ

แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์

ออกแบบระบบควบคุมที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

ประกอบและติดตั้ง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์

เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์

ทดสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณและกระบวนการทำงาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์