จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. มีความเข้าใจในการจัดประชุมสัมมนา

2. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

 

มาตรฐานรายวิชา

1. บอกขั้นตอนการประชุมสัมมนา

2. จัดการประชุมสัมมนา

 

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา ขั้นตอน รูปแบบ เอกสาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการประชุม