จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้
        1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร
        2. ผลิตเอกสารโดยใช้โปรแกรมประเภทจัดพิมพ์เอกสาร
        3. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร(Word Processing) และความรู้เกี่ยวกับเอกสาร
        2. ออกแบบและผลิตเอกสารตามการใช้งาน
        3. จัดทำเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจและเอกสารเชิงวิชาการโดยใช้โปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร
คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร(Word Processing) ในการพิมพ์และตกแต่ง การสร้างตารางข้อมูล การจัดทำเอกสารรูปแบบต่างๆ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ แผ่นพับ เอกสารวิชาการการสร้างจดหมายเวียน การพิมพ์ซองจดหมาย การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ การพิมพ์เชิงอรรถ การทำดัชนี การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์