จุดประสงค์รายวิชา

     1. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอร์

       2. เพื่อให้มีทักษะการใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย

     3. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศมีกิจนิสัยใน

การทำงานอย่างเป็นระบบด้วยขยันหมั่น เพียร ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ การถายทอดแนวความคิดสูชิ้นงานที่เปน
รูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนําเสนอ การใชภาษาการนําเสนอขอมูลสมรรถนะรายวิชา