จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์  (Social  Network)

2.       การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ

3.       มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีในการใช้อินเทอร์เน็ต

 

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้สังคมออนไลน์  (Social  Network)  เพื่องานธุรกิจ

2.       ใช้บริการที่มีในสังคมออนไลน์  (Social  Network)  เพื่องานธุรกิจ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์  (Social  Network)  การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ  การค้นหาข้อมูลด้วย  Search  Engine  การรับ-การส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่ในสังคมออนไลน์  โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล  (Personal Information  Manager)  การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์