รหัสวิชา 3104-2004  วิชาเขียนแบบไฟฟ้าดวยคอมพิวเตอร์ (Electrical drawing with computer)  หน่วยกิต   2-3-3

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้   

        1. เข้าใจหลักการและคําสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้า ด้วยคอมพิวเตอร์ 

        2. เขียนแบบไฟฟ้าดวยคอมพิวเตอร์ 

        3. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความปราณีต รอบคอบ และปลอดภัย 

    สมรรถนะรายวิชา 

        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบไฟฟ้า 

        2. เขียนแบบระบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

        3. พิมพ์แบบตามมาตราส่วนที่มารตรฐาน 

    คําอธิบายรายวิชา         

        ศึกษาและเขียนแบบแปลนพื้นงานทางด้านโยธา เขียนแบบงานทางไฟฟ้าและสื่อสาร การอ่านแบบต่างๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบไฟฟ้าและสื่อสาร ที่สอดคล้องกับงานทางด้านโยธา องค์ประกอบของแบบระบบไฟฟ้า การใช้งาน External Reference การ Plot โดยใช้ Layout การใช้ Visual LISP ในงานเขียนแบบ