บทเรียนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

นักเรียน นักศึกษา เข้าระบบ โดย 

ชื่อผู้ใช้ (เลขบัตรประชาชน)
รหัสผ่าน (เลขบัตรประชาชน)

และเข้าเรียนตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

เมื่อเข้าระบบแล้ว แก้ไขประวัติส่วนตัว ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน และตรวจสอบ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ให้ถูกต้อง 
(ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ email  : kutc@kutcudon.ac.th)