แผนการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แผนการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.      อบรมพัฒนาครู-อาจารย์ เรื่องการจัดการเรียน-การสอนออนไลน์

ระหว่าง วันที่   5  -  13 พฤษภาคม 2563

2.      ครู-อาจารย์ พัฒนาสื่อการสอน แบบทดสอบ สำหรับจัดการเรียน-การสอนออนไลน์

ระหว่าง วันที่   5 พฤษภาคม 2563  - 5 มิถุนายน 2563

3.      นักเรียน-นักศึกษา ทุกชั้นปี ทดสอบการใช้งานการจัดการเรียน-การสอนออนไลน์

ระหว่าง วันที่   8  -  12 มิถุนายน 2563

4.      เปิดภาคเรียน และดำเนินจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2563  -  31 ตุลาคม 2563

  หมายเหตู     วิชาภาคปฎิบัติ จะมีการแบ่งกลุ่มย่อย  มาฝึกปฏิบัติตามตารางที่กำหนด


Last modified: จันทร์, 11 พฤษภาคม 2020, 10:06 AM