ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเลือกและใช้วัสดุประสาน ชนิดและลักษณะของวัสดุประสานที่ใช้ในกระบวนการเชื่อม ต่างๆ เลือกวัสดุประสานตามชนิด ลักษณะและมาตรฐานไปใช้งานได้เหมาะสมกับงานและโลหะงานชนิดหน้าที่และ อิทธิพลของสารพอกหุ้มต่อคุณภาพของรอยเชื่อม ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ลวดเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) ลวดเชื่อมอาร์กแก๊สคลุม GMAW) ลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ (Flux Core Wire) ลวดเชื่อมใต้ฟลักซ์ (Submerge Wire) ชนิด หน้าที่และอิทธิพลของแก๊สคลุมแนวเชื่อมทั้งแก๊สเฉื่อย (Inert Gas) และแก๊สทําปฏิกิริยา (Active Gas) ต่อคุณภาพของรอยเชื่อม