1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเลือกและใช้วัสดุประสานงานเชื่อม.

2.สามารถจําแนกและเปรียบเทียบมาตรฐานวัสดุประสานงานเชื่อมตามมาตรฐานสากล AWS,ASME,ISO,JIS

3. สามารถเลือกใช้วัสดุประสานงานเชื่อมเหมาะสมกับงาน


1. เข้าใจหลักการเลือกและใช้วัสดุประสานงานเชื่อม..

2. วิเคราะห์อิทธิพลของสารพอกหุ้มลวดเชื่อมต่อคุณภาพรอยเชื่อม

3. เลือกวัสดุประสานตามชนิด ลักษณะและมาตรฐานไปใช้ได้เหมาะสมกับงานและโลหะงาน

4. เลือกใช้แก๊สปกคลุมแนวเชื่อมตามมาตรฐาน


 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเลือกและใช้วัสดุประสาน ชนิดและลักษณะของวัสดุประสานที่ใช้ในกระบวนการเชื่อม ต่างๆ เลือกวัสดุประสานตามชนิด ลักษณะและมาตรฐานไปใช้งานได้เหมาะสมกับงานและโลหะงานชนิดหน้าที่และ อิทธิพลของสารพอกหุ้มต่อคุณภาพของรอยเชื่อม ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ลวดเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) ลวดเชื่อมอาร์กแก๊สคลุม GMAW) ลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ (Flux Core Wire) ลวดเชื่อมใต้ฟลักซ์ (Submerge Wire) ชนิด หน้าที่และอิทธิพลของแก๊สคลุมแนวเชื่อมทั้งแก๊สเฉื่อย (Inert Gas) และแก๊สทําปฏิกิริยา (Active Gas) ต่อคุณภาพของรอยเชื่อม