จุดประสงค์รายวิชา

1.         เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการการอนุรักษ์พลังงาน  และการจัดการสิ่งแวดล้อม

2.         เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน และจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักการและกระบวนการ

3.         เพื่อให้มีกิจพิสัยในการปฏิบัติงานอาชีพ  และดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 

มาตรฐานรายวิชา

1.       เข้าใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.       ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานตามหลักการและกระบวนการ

3.       ดำเนินกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม  แหล่งกำเนิดของพลังงาน  และสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบและการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทักษะ

1.        นําหลักการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมไปใช้แก่ตนเองและส่วนรวม

2.       นำปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์

3.       เลือกใช้พลังงานทดแทน

4.       สามารถจัดประเภทกลุ่มของระบบนิเวศและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

5.       แยกระดับของปัญหาสิ่งแวดล้อมได้


จุดประสงค์รายวิชา 

        1. เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ

3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหลักการบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 

สมรรถนะรายวิชา

        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตน ในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องค์กรและงานอาชีพ

3. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ

 

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ

หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียน

แบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิตการกำหนดขนาดของมิติ

มาตราส่วน หลักการฉายภาพมุมที่ ๑ และมุมที่ ๓ ภาพสามมิติ ภาพสเกตช์ ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้องต้นใน

งานช่างอุตสาหกรรม


งานฝึกฝีมือ